Algemene voorwaarden

Applicability

 A. These terms and conditions apply to and form a part of all current and future offers, agreements, and any other legally binding actions involving Vitaal-welzijn, registered with the Chamber of Commerce under number 78088801 VOF, with partners M Koeman and N. Brouwer, as well as all their consequences.

B. Deviations from these general terms and conditions are only valid to the extent that they have been expressly and mutually agreed upon in writing between the parties. Such expressly and mutually agreed-upon deviations do not grant the client any rights for future agreements.

Begrippen

 

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

A.   Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een of meerdere erkende beroepsorganisatie(s): CAT, GAT, VBAG en de RBCZ.

B.    Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/ cliënt.

C.    Partijen: `Zorgaanbieder en de patiënt/ cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

D.    WKKgz: Wet Kwaliteit Klachten en geschillen zorg.

Aanvaardingen van opdrachten

 

 Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelingen informatieverstrekking wordt een aanbod eerste geacht te zijn gedaan, zodra het schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijk acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/ cliënt of een mondelingen bevestigen. Indien hierin wijzingen worden aangebracht door de patiënt/ cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van een behandeling betreffen.

Behandelingen die online geboekt worden waar bij vermeld staat dat deze alleen voor vrouwen zijn. Kunnen en mogen door de masseur geweigerd worden. Er staat duidelijk bij het boeken van de behandeling dat deze voor vrouwen is.  De tijd die voor de behandeling is gereserveerd zal ook in rekening gebracht worden deze kan betaald worden door middel van pin.

A. Tenzij de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

B. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

–  De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gesteld termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringer betekenis (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

–  Voor de tegenpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Enig recht van de patiënt/cliënt op verdenking van zijn eventuele vordering op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de patiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.

Annulering.

 

 A.   Annuleringen van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

B.   Voor annulering van de afspraak gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

–  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

–  Bij een annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

–  Indien een consult/behandeling op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiven tot 24 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd. Voor de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

–  Indien annulering niet of te laat geschied, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

–  De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

 

 A. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelingen en deze informatie niet aan derden ter handen stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

B. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

C. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verwerken, met inachtneming van de AVG.

D. De bewaartermijn voor cliëntendossiers en rapportages over behandelingen/behandeltrajecten is 20 jaar.

E. De bewaartermijn voor de administratie is 20 jaar.

Overmacht.

 

Indien de zorgaanbieder haar verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichting alsnog na te komen.

Facturering en betaling & gift card.

 

A.    Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W./ omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangeven dat dit er niet bij inbegrepen is. De consulten met de psycholoog zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

B.    Dienstverlening voor patiënten/cliënt dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan. Of kan voldaan worden door een betaling via pin in de praktijk.

C.    Dienstverlening voor patiënt/cliënt niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in de rekening worden gebracht.

D.    Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

E.    Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen is dient de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige beroep op verrekking, aan de zorgaanbieder te betalen.

F.    indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstige te verhogen.

G.   De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

H.   Indien er spraken is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

I.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van de voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorst komen alle buitenrechtelijke incassokosten voor de rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

j.   Cadeaubon dient vooraf te worden voldaan
na ontvangen van de betaling zal door vitaal-welzijn de cadeaubon worden verzorgd naar eigen wens en indien worden verzonden.

k.  De cadeaubon kan alleen voor het consult zoals vermeld staat worden ingewisseld worden bij Vitaal-welzijn.

l.   De cadeaubon van Vitaal-welzijn is en blijft eigendom van Vitaal-welzijn. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze commerciële doeleinden op welke dan ook, te verstrekken.

m.  De geldigheid van de cadeaubon is 12 maanden.

n.  Uitgeven cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

o. Last-minute korting: Wordt er een massage geboekt met de last-minute korting dan zijn andere vormen van kortingen niet van toepassing. (kortingen zijn niet stapelbaar)

 Aansprakelijkheid

A.    Bij de uitvoering van de dienstenverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

B.    De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijden dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

C.    De zorgaanbieder is op geen enkele wijzen aansprakelijk voor gevolgschade.

D.    De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelingen of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

E.    De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar-eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten-verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandelingen.

F.   In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekking is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

G.    De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

Toepasselijke rechten en geschillen.

 

A.    Op de dienstverleningen van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

B.    In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Amsterdam

18-6-2023